boostrap双重tab嵌套结构

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_33988065/article/details/51690860

在项目开发中我们有时候会遇到,双层tab嵌套的情况,如果直接写的话有些麻烦,但是利用boostrap却可以十分轻松的实现,大大的解放我们的生产力,这样我们就可以将宝贵的时间用在玩游戏这样的正确道路上了,想想还有点小激动。

<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Document</title>
    <link href="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

    <script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <ul class="nav nav-pills" id="myTab">
      <li class="active"><a href="#divstyle" data-toggle="tab">风格设置</a></li>
      <li><a href="#divmystyle" data-toggle="tab">自定义风格</a></li>
      <li><a href="#divbanshi" data-toggle="tab">版式设置</a></li>
    </ul>
    <div class="tab-content">
     <!--1-->
     <div class="tab-pane active" id="divstyle">
       <div class="tabbable" style="margin: 3px;">
         <ul class="nav nav-pills" id="divstyletab">
           <li class="active"><a href="#tab11" data-toggle="tab">最近</a></li>
           <li><a href="#tab12" data-toggle="tab">人文</a></li>
           <li><a href="#tab13" data-toggle="tab">人文</a></li>
         </ul>
         <div class="tab-content">
           <!-- 第一个tab -->
           <div class="tab-pane fade active in" id="tab11">
             a
           </div>
           <!-- 第二个tab -->
           <div class="tab-pane fade" id="tab12">
             b
           </div>
           <!-- 第三个tab -->
           <div class="tab-pane fade" id="tab13">
             c
           </div>
           <!-- 中间图表结束 -->
         </div>
       </div>
     </div>
     <!-- 2 -->
     <div class="tab-pane" id="divmystyle">
       <div class="tabbable" style="margin: 3px;">
         <ul class="nav nav-pills" id="divstyletab">
           <li class="active"><a href="#tab21" data-toggle="tab">最近</a></li>
           <li><a href="#tab22" data-toggle="tab">人文</a></li>
           <li><a href="#tab23" data-toggle="tab">人文</a></li>
         </ul>
         <div class="tab-content">
           <!-- 第一个tab -->
           <div class="tab-pane fade active in" id="tab21">
             aa
           </div>
           <!-- 第二个tab -->
           <div class="tab-pane fade" id="tab22">
             bb
           </div>
           <!-- 第三个tab -->
           <div class="tab-pane fade" id="tab23">
             cc
           </div>
           <!-- 中间图表结束 -->
         </div>
       </div>
     </div>
     <!-- 3 -->
     <div class="tab-pane" id="divbanshi">
       <div class="tabbable" style="margin: 3px;">
         <ul class="nav nav-pills" id="divstyletab">
           <li class="active"><a href="#tab31" data-toggle="tab">最近</a></li>
           <li><a href="#tab32" data-toggle="tab">人文</a></li>
           <li><a href="#tab33" data-toggle="tab">人文</a></li>
         </ul>
         <div class="tab-content">
           <!-- 第一个tab -->
           <div class="tab-pane fade active in" id="tab31">
             aaa
           </div>
           <!-- 第二个tab -->
           <div class="tab-pane fade" id="tab32">
             bbb
           </div>
           <!-- 第三个tab -->
           <div class="tab-pane fade" id="tab33">
             ccc
           </div>
           <!-- 中间图表结束 -->
         </div>
       </div>
     </div>
     <!-- tab end -->
   </div>
   <script type="text/javascript">
     $(function() {
      $('#myTab a').click(function(e) {
        e.preventDefault();
        $(this).tab('show');
      });
      $('#divstyletab a').click(function(e) {
        e.preventDefault();
        $(this).tab('show');
      });
   </script>
  </body>
</html>

在线查看

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试