【Python】zip() & zip(*)

zip():
可迭代的对象作为参数,将对象中对应的元素打包成一个个元组,然后返回由这些元组组成的列表。< python2返回列表,python3返回对象>

利用 * 号操作符,可以将 元组解压为列表

In[1]: a = [2, 2, 2]
In[2]: b = [1, 1, 1]
In[3]: print( list( zip(a, b) ) ) #打包
Out[3]: [(2, 1), (2, 1), (2, 1)]
In[4]: print( list( zip(*zip(a, b)) ) ) #解压
Out[4]: [(2, 2, 2), (1, 1, 1)]

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试