JAVA 获取汉字拼音

需要pinyin4j-2.5.0.jar 这个架包

/**

     * 得到 全拼
     * 
     * @param src
     */
    public static String getPingYin(String src) {
        char[] t1 = null;
        t1 = src.toCharArray();
        String[] t2 = new String[t1.length];
        HanyuPinyinOutputFormat t3 = new HanyuPinyinOutputFormat();
        t3.setCaseType(HanyuPinyinCaseType.LOWERCASE);
        t3.setToneType(HanyuPinyinToneType.WITHOUT_TONE);
        t3.setVCharType(HanyuPinyinVCharType.WITH_V);
        String t4 = "";
        int t0 = t1.length;
        try {
            for (int i = 0; i < t0; i++) {
                // 判断是否为汉字字符
                if (java.lang.Character.toString(t1[i]).matches("[\\u4E00-\\u9FA5]+")) {
                    t2 = PinyinHelper.toHanyuPinyinStringArray(t1[i], t3);
                    t4 += t2[0];
                } else {
                    t4 += java.lang.Character.toString(t1[i]);
                }
            }
            return t4;
        } catch (BadHanyuPinyinOutputFormatCombination e1) {
            e1.printStackTrace();
        }
        return t4;
    }
 • 0
  点赞
 • 0
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值