Web---JavaScript---②数组与函数

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_34928644/article/details/80694099

数组

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<title>JS语言---数组演示</title>
		
		<script type="text/javascript">
			//JS中的数组非常重要,因为JS中只有一个容器---数组,它是Java中的数组与集合的综合
	   	//JS中的数组长度可变,元素类型任意
	   	
	   	///////数组定义方式1: 定义时直接赋初值////////
	   	function a1() {
	   		var arr = [1,2,3]; //※与Java不一样的地方1: 类型中没有"[]",数据是用"[]"封装  ,Java方式是: int[] arr={1,3,5}
	   		//alert( typeof(arr) ); //object
	   		alert( arr) ; //1,3,5 js中可以直接用数组名来输出它的内容
	   		var sum = arr[0] + arr[2]; //对数组元素的引用和Java是一样的
	   		alert( "arr[0]+arr[2]=" + sum ); //arr[0]+arr[2]=4
	   	}
	   	function a2() {
	   		var arr = [1,2,3];
	   		
	   		//※JS的数组有集合的功能,长度可以自动增长
	   		arr[5] = 7;
	   		alert( arr ); //1,2,3,,,7
	   		
	   		//可以用arr.length读取数组当前的长度
	   		alert( "变长后数组长度:"+arr.length ); // 变长后数组长度:6
	   		alert( arr[4] ); //undefined
	   		
	   		//※JS的数组有集合的功能,元素类型可以任意
	   		arr[3] = "abc";
	   		arr[4] = 3.14;
	   		alert( arr );
	   	}
	   	function a3() {
	   		//可以先声明一个空数组,然后往里面不断赋值,因为JS中的数组长度是可变的
	   		var arr = [];
	   		
	   		arr[0] = 10;
	   		arr[2] = 4;
	   		arr[4] = true;
	   		arr[1] = "abc";
	   		arr[3] = "12.3";
	   		alert( arr );
	   	}

			 ///////数组定义方式2: 用new对象的方式创建////////
			function b1() {
				var arr = new Array(1,3); //等价于 var arr = [];
				arr[0] = 3.14;
				arr[1] = true;
				arr[2] = 10;
				arr[3] = "abc";
				alert( arr );
			}
			
			function b2 () {
				 /*
	  	        在创建时给参数:
	  	    1个参数时是长度,2个及以上参数为元素初始值
	  		 */
	  		var arr = new Array( 3 );
	  		alert( arr + "--数组长度:" + arr.length );
	  		var arr = new Array( 1, 2 );
	  		alert( arr + "--数组长度:" + arr.length );
			}
	   	
	   	function c() {
	   		//二维数组
	   		var arr = [];
	   		arr[0] = [1,false,3];
	   		arr[1] = [3.14,2];
	   		arr[2] = "abc1223"; 
	   		arr[3] = true;
	   		for ( var i = 0; i < arr.length; i++ ) {
	   			
   				for ( var j = 0; j < arr[i].length; j++ ) {
   					document.write( arr[i][j] +"  " );
	   			}
	   			document.write( "<br />" );
	   		}
	   		document.write( arr[3] +"  " );
	   	}
	   	
		</script>
		
	</head>
	<body>
		<input type="button" value="定义方式1-演示1" onclick="a1();" />
		<input type="button" value="定义方式1-演示2" onclick="a2();" />
		<input type="button" value="定义方式1-演示3" onclick="a3();" />
		
		<input type="button" value="定义方式2-演示1" onclick="b1();" />
		<input type="button" value="定义方式2-演示2" onclick="b2();" />
		
		<input type="button" value="演示二维数组" onclick="c();" />
		
	</body>
</html>

函数

定义函数格式:

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<title></title>
		<script type="text/javascript">
		  /* js中定义函数的格式:
			  function 函数名(参数列表){ //注意Java是“参数类型列表”
			      函数体;
			   [return 返回值;]
		  	  }
		  */
		  
		  //1 无参无返回值的函数
		  function a1(){
			  alert("aa...");
		  }
		
		  //2 有参有返回值
		  function add(a, b){
			  var s = a+b;
			  return s;
		  }
		  function a2(){
			  var ab = add(100,200);
			  alert("ab="+ ab );
		  }
		</script>
	</head>
	<body>
		<input type="button" value="演示1" onclick="a1();"> 
	  <input type="button" value="演示2" onclick="a2();"> 
	</body>
</html>

函数使用细节

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<title>JS语言演示---函数讲解2</title>
		<script type="text/javascript">
		  /* js函数的一些小细节---与Java不一样的地方:
			  1. 函数调用与参数
			  js中的函数不存在重载。定义了函数,只要通过该函数名就可以调用它,
			   调用不调用跟参数没有关系。参数匹配时,对应参数有数据传递时就接收,
			   没有就是undefined,多余的就不接收。
			  
			  js中的函数只以函数名来识别调用,跟参数没关系,参数只是用于传递数据。
			  
			    每个函数内部都有一个arguments[]用于接收并存储所有实参,
			    不管函数定义时的参数列表有没有 定义或接收。
			  */
		  function show(x,y){
			  alert(x+","+y);
		  }
		  function a1(){
			  show(1,8); //1,8
			  show(1); //1, undefined
			  show(1,2,3); //1,2
			  show("aa",0.6,3); //aa,0.6
		  }
		  
		  
		  function show2(x,y){
			  alert(x+","+y);
			  for(var i=0; i<arguments.length;i++){
				  document.write(arguments[i]+" ");
			  }
		  }
		  function a2(){
			  show2("aa", 0.6, 3, true); 
		  }
		  
		</script>
		
		<script type="text/javascript">
		 /* js函数的一些小细节---与Java不一样的地方:
		  2. 函数有别名
		       函数名只是函数对象的一个引用(变量),
		       同一个函数对象可以有多个引用指向它(非声明时的名称就是别名),
		       通过别名可以和原函数名一样访问该函数对象。
		  */
		  
		  function getNum(){
			 return 100;
		  }
		  
		  function b1(){
			  var v = getNum();
			 alert( v );
		  }
		  
		  function b2(){
			  //alert(getNum); //getNum.toString()
			  var aa=getNum;
			  //alert( aa ); //aa.toString()
			  alert( aa() ); //aa()和getNum()效果一样
		  }
		  
		</script>
	</head>
	<body>
		<input type="button" value="演示1-1" onclick="a1();"> 
	  <input type="button" value="演示1-2" onclick="a2();"> 
	 
	  <input type="button" value="演示2-1" onclick="b1();"> 
	  <input type="button" value="演示2-2" onclick="b2();"> 
	</body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<title>JS语言演示---函数讲解3</title>
		<script type="text/javascript">
		  /* 可以用new的方式创建函数 ---动态函数,功能类似于Java中的类反射  */
		  function a1(){
			 var add = new Function("x,y","var sum; sum=x+y; return sum;");
			 var s = add(10,20);
			 alert("s="+s);
		  }
		  
		  
		  function a2(){
			  var p1 = document.getElementById("param").value;
			  var p2 = document.getElementById("fun1").value;
			  var f = new Function(p1,p2);
			  alert( f(10,20) );
		  }
		  
		  //JS的函数内部可以再定义函数,而Java不允许这样
		  //匿名函数
		  function a3(){
			  
			  var abc = function(a,b){
				  return a*b;
			  };
			  /*上面的代码等价于:
				 function ff(a,b){
				   return a*b;
			   }
			   var abc = ff;
			  */
			  
			  alert( abc(2,5) ); //通过别名调用匿名函数
			  
		  }
		  
		  function a4(){
			  /*以后事件注册时写成下面形式
			  btnObj.onclick=function(){
				   函数体.....
			  };
			  */
			  var btnObj = document.getElementById("btn1");
			  btnObj.onclick=function(){
				  alert("aaaa....");
			  };
			  alert("功能添加完毕!");
		  }
		  
		</script>
		
	</head>
	<body>
	  <input type="button" value="演示1" onclick="a1();"> <br/><br/>
	  
	  参数列表:<input type="text" id="param"/> <br/>
	  函数体:<input type="text" id="fun1"/> <br/>
	 <input type="button" value="演示2" onclick="a2();"> <br/><br/>
	 
	 <input type="button" value="匿名函数" onclick="a3();"> <br/><br/>
	 <input type="button" value="没功能" id="btn1">   
	 <input type="button" value="以后注册事件响应时常用匿名函数--给btn1注入功能" onclick="a4();"> <br/><br/>
	 
	</body>
</html>

数组与函数结合练习

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<meta charset="UTF-8">
		<title></title>
		<script type="text/javascript">
			
			function getMax( arr ){
				if ( typeof( arr ) == "undefined" ) {
					return undefined;
				}
				var max;
				if( arr.length > 0 ) {
					max = arr[0];
					for( var i = 1; i < arr.length; i++ ) {
						if ( arr[i] > max ){
							max = arr[i];
						}
					}
				}
				return max;
			}
			
			function sortArray( arr ){
				if ( typeof( arr ) == "undefined" ) {
					return undefined;
				}
				for ( var i = 0; i < arr.length - 1 ; i++ ) {
					for ( var j = i + 1; j < arr.length ; j++ ){
						if ( arr[i] > arr[j] ) {
							swap( arr, i , j );
						}
					}
				}
				alert( arr );
			}
			function swap( arr, x, y ){
				if ( typeof( arr ) == "undefined" ) {
					return ;
				}
				var temp = arr[x];
				arr[x] = arr[y];
				arr[y] = temp;
			}
			
			function searchElement( arr, val ){
				if ( typeof( arr ) == "undefined" ) {
					return undefined;
				}
				for ( var i = 0; i < arr.length; i++ ) {
					if( arr[i] == val ){
						return i;
					}
				}
				return -1;
			}
			
			function binarySearch( arr, val ){
				if ( typeof( arr ) == "undefined" ) {
					return undefined;
				}
				var left = 0;
				var right = arr.length - 1;
				var mid = Math.round( ( left + right ) / 2 - 0.5 );
				while ( left <= right ){
					if ( arr[mid] > val ){
						right = mid - 1;
					} else if ( arr[mid] < val ) {
						left = mid + 1;
					} else {
						return mid;
					}
					mid = Math.round( ( left + right ) / 2 - 0.5 );
				}
				
				return -1;
				
			}
			
			function reverseArray( arr ){
				if ( typeof( arr ) == "undefined" ) {
					return undefined;
				}
				var left = 0;
				var right = arr.length - 1;
				while ( left < right ) {
					swap( arr, left, right );
					left++;
					right--;
				}
			}
			
			var arr = [ 1,-3,10,2.14,6666,-77777 ];
			
			
			alert( getMax(arr) );
			
			alert( searchElement( arr, -4 ) );
			
			reverseArray( arr );
			alert("反转后:" + arr );
			
			sortArray( arr );
			
			alert( binarySearch( arr, 10 ) );
			
		</script>
	</head>
	<body>
		 <pre>
	    	 写一些具有如下功能的函数: 
	     getMax(arr), sortArray(arr), 
	     searchElement(arr,val), binarySearch(arr,val)
	     reverseArray(arr) 数组内容反转
	 	</pre>
		
	</body>
</html>
 
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页