YY模拟:跳蚤(分块)

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_35649707/article/details/79962840

题意:
维护以下三个操作:
1. 在位置x 放置一只每次向右(坐标增大方向)跳t 格的跳蚤。
2. 命令所有跳蚤向右跳跃一次,跳跃的距离为各自的t
3. 给定区间[l;r],求该区间内跳蚤的个数。
Q1e5,1x,ti1e5,1liri1e5

题解:
注意到li,ri有限制,于是可以对t分块,小的用线段树维护,大的单独维护。时间复杂度O(nnlogn)

#include <bits/stdc++.h>
#include <ext/pb_ds/assoc_container.hpp>
#include <ext/pb_ds/tree_policy.hpp>
using namespace std;
using namespace __gnu_pbds;
typedef long long LL;
typedef pair <int,int> pii;
typedef tree <pii,null_type,less<pii>,rb_tree_tag,tree_order_statistics_node_update> Set;

const int RLEN=1<<18|1;
inline char nc() {
  static char ibuf[RLEN],*ib,*ob;
  (ib==ob) && (ob=(ib=ibuf)+fread(ibuf,1,RLEN,stdin));
  return (ib==ob) ? -1 : *ib++; 
}
inline int rd() {
  char ch=nc(); int i=0,f=1;
  while(!isdigit(ch)) {if(ch=='-')f=-1; ch=nc();}
  while(isdigit(ch)) {i=(i<<1)+(i<<3)+ch-'0'; ch=nc();}
  return i*f;
}
inline void W(int x) {
  static int buf[50];
  if(!x) {putchar('0'); return;}
  if(x<0) {putchar('-'); x=-x;}
  while(x) {buf[++buf[0]]=x%10; x/=10;}
  while(buf[0]) {putchar(buf[buf[0]--]+'0');}
}
const int N=1e5+50, B=200, INF=0x3f3f3f3f;

int n;
LL tag[B]; list <pii> ls;
struct MySet {
  unordered_map <LL,int> mp;
  Set S;
  inline void insert(LL v) {
    int t=++mp[v];
    S.insert(make_pair(v,t));
  }
  inline void erase(LL v) {
    int t=mp[v]--;
    S.erase(S.find(pii(v,t)));
  }
  inline int ask(LL v) {
    return S.order_of_key(pii(v,INF));
  }
} s[B],s2;

int main() {
  n=rd();
  for(int i=1;i<=n;i++) {
    int op=rd();
    if(op==1) {
      int x=rd(), y=rd();
      if(y>=B) {
        if(x>N) continue;
        s2.insert(x); 
        ls.insert(ls.end(),pii(x,y));
      } else {
        s[y].insert(x-tag[y]);
      }
    } else if(op==2) {
      for(int j=1;j<B;j++) tag[j]+=j;
      for(list <pii> ::iterator it=ls.begin();it!=ls.end();) {
        list <pii> ::iterator now=it++;
        s2.erase(now->first);
        if(now->first+now->second>N) ls.erase(now);
        else now->first+=now->second, s2.insert(now->first);
      }
    } else {
      int l=rd(), r=rd(), ans=0;
      for(int j=1;j<B;j++) ans+=s[j].ask(r-tag[j])-s[j].ask(l-1-tag[j]);
      ans+=s2.ask(r)-s2.ask(l-1);
      W(ans); putchar('\n');
    }
  }
} 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试