vijos1026-隐式图搜索(回溯|spfa)-毒药?毒药

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_35781950/article/details/79952624

https://vijos.org/p/1026
给定m个病和n个药,每个药对m个病有三种可能的情况,1可以治愈,-1当没病时生病,0 无效。问至少多少药,可以使病全部治好,如果不可以的话,就输出”The patient will be dead.”
思路:讲真我真的不知道这是隐式图搜索什么鬼,不过一说最少,不是bfs就是动态规划(dfs其实也能写,不过一般都麻烦)wa了好几发,因为对药的规则不是特别了解。
自己列个表就能清楚 (这是上周写的题,演草纸找不到了qwq)。 只有两种情况可以转移:
1 自己有病,但是这个药可以治(是1)。
2 自己没病,但是这个药时-1
code one:回溯的思路,(感觉自己回溯什么的都写不利索了,还是太弱)

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
/* 用一个map来存一下,然后暴力搜索
*/
typedef long long ll;
const int maxn=200;
vector<int>q[maxn];
bool vis[maxn];
int m,n;
int ans;
const int mx=1<<11;
int mp[mx];
void dfs(ll sta,int num){
   //cout<<" "<<num<<endl;
   if(num>n)return;
   if(mp[sta]<=num)return;
   mp[sta]=num;
    if(sta==0){
      ans=min(ans,num);
      return;
    }
   for(int j=1;j<=n;j++){
       if(vis[j])continue;
       ll sta1=sta;
     for(int i=0;i<q[j].size();i++){
       if(q[j][i]==1&&((1<<i)&sta1)){
        sta1^=(1<<i);
       }
       else if(q[j][i]==-1&&!((sta&(1<<i)))){
        sta1^=(1<<i);
       }
     }
     vis[j]=true;
     dfs(sta1,num+1);
     vis[j]=false;
   }
   return;
}
int main()
{  int a;
  scanf("%d%d",&m,&n);
  ans=1e7;
  memset(mp,0x3f,sizeof(mp));
  for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int j=0;j<m;j++){
      scanf("%d",&a);
      q[i].push_back(a);
    }
  }
  ll s=(1<<m)-1;
  dfs(s,0);
  if(ans==1e7){
     puts("The patient will be dead.");
  }
  else{
    printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}

code two: 用spfa

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
/*  回溯的时候t了。
   用一个map剪枝会好很多。
   还有没有弄清题意。
*/
typedef long long ll;
const int maxn=200;
vector<int>q[maxn];
const int mx=1<<11;
bool vis[mx];
int d[mx];
int m,n;
void spfa(ll s){
   queue<ll>qu;
   memset(d,0x3f,sizeof(d));
   memset(vis,false,sizeof(vis));
   d[s]=0;
   vis[s]=true;
   qu.push(s);
   while(!qu.empty()){
      ll u=qu.front();
        qu.pop();
      vis[u]=false;
      if(!u){
        printf("%d\n",d[0]);
        break;
      }
      for(int i=1;i<=n;i++){
        ll sta=u;
        for(int j=0;j<m;j++){
          if(q[i][j]==1&&((1ll<<j)&u)){
            sta^=(1<<j);
          }else if(q[i][j]==-1&&!((1ll<<j)&u)){
             sta^=(1<<j);
          }
        }
        if(d[sta]>d[u]+1){
         d[sta]=d[u]+1;
          if(!vis[sta]){
          vis[sta]=true;
          qu.push(sta);
          }
        }
      }
   }
   if(d[0]==0x3f3f3f3f){
     puts("The patient will be dead.");
   }
   else{
    ;
   }}
int main()
{  int a;
  scanf("%d%d",&m,&n);
  for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int j=0;j<m;j++){
      scanf("%d",&a);
      q[i].push_back(a);
    }
  }
  ll s=(1<<m)-1;
  //dfs(s,0);
  spfa(s);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭