js判断两个时间段,是否有交集

js判断两个时间段,是否有交集

1.时间格式 HH:MM

var a = '第一个开始时间'
var b = '第二个结束时间'
var c = '第二个开始时间'
var b = '第二个结束时间'
   checkTime(a, b, x, y) {
  var times1 = [],
  times2 = [];
  if (a < b) {
    //未跨天
    times1.push([a, b]);
  } else {
    //跨天
    times1.push([a, "24:00"], ["00:00", b]);
  }

  if (x < y) {
    times2.push([x, y]);
  } else {
    times2.push([x, "24:00"], ["00:00", y]);
  }

  var flag = false;
  //循环比较时间段是否冲突
  for (var i = 0; i < times1.length; i++) {
    if (flag)
      break;
    for (var j = 0; j < times2.length; j++) {
      if (this.check(times1[i][0], times1[i][1], times2[j][0], times2[j][1])) {
        flag = true;
        break;
      }
    }
  }
  if (flag) {
   
    return false;
  } else {
    // alert("没有冲突");
    return true;
  }
},

check(a, b, x, y) {
  if (y < a || b < x) {
    return false;
  } else {
    return true;
  }
},
发布了26 篇原创文章 · 获赞 14 · 访问量 1万+
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览