[BZOJ]2301: [HAOI2011]Problem b

Description
对于给出的n个询问,每次求有多少个数对(x,y),满足a≤x≤b,c≤y≤d,且gcd(x,y) = k,gcd(x,y)函数为x和y的最大公约数。
Input
第一行一个整数n,接下来n行每行五个整数,分别表示a、b、c、d、k
Output
共n行,每行一个整数表示满足要求的数对(x,y)的个数
Sample Input
2
2 5 1 5 1
1 5 1 5 2
Sample Output
14
3

cal(x,y)表示求对于给定的整数x,y和k,有多少正整数对i,j,满足i<=x,j<=y,并且gcd(x,y)=k
cal的写法我在http://blog.csdn.net/qq_36368091/article/details/73925116中有写到过
然后最终结果就为cal(a-1,c-1)+cal(b,d)-cal(a-1,d)-cal(b,c-1)

#include <cstdio>
using namespace std;
inline int min(int a,int b)
{
  return a<b?a:b;
}
inline void swap(int &a,int &b)
{
  int t=a;a=b,b=t;return ;
}
inline char tc(void)
{
  static char fl[1000000],*A=fl,*B=fl;
  return A==B&&(B=(A=fl)+fread(fl,1,1000000,stdin),A==B)?EOF:*A++;
}
inline int read(void)
{
  int a=0;static char c;
  while((c=tc())<'0'||c>'9');
  while(c>='0'&&c<='9')
    a=a*10+c-'0',c=tc();
  return a;
}

int n,tot,prim[25001],mu[50001],sum[50001],a,b,c,d,k,pos,ans;
char vis[50001];

inline void prepare(void)
{
  mu[1]=1;
  for (int i=2;i<=50000;++i)
  {
    if(!vis[i])
      prim[++tot]=i,mu[i]=-1;
    for (int j=1;j<=tot&&i*prim[j]<=50000;++j)
    {
      vis[i*prim[j]]=1;
      if(i%prim[j]==0)
      {
        mu[i*prim[j]]=0;
        break;
      }
      mu[i*prim[j]]=-mu[i];
    }
  }
  for (int i=1;i<=50000;++i)
    sum[i]=sum[i-1]+mu[i];
  return ;
}

int cal(int n,int m)
{
  if(n>m)swap(n,m);
  ans=0;
  for(int i=1;i<=n;i=pos+1)
    pos=min(n/(n/i),m/(m/i)),ans+=(sum[pos]-sum[i-1])*(n/i)*(m/i);
  return ans;
}

int main(void)
{
  register int i;
  n=read(),prepare();
  for (i=1;i<=n;++i)
    a=read(),b=read(),c=read(),d=read(),k=read(),--a,--c,a/=k,b/=k,c/=k,d/=k,printf("%d\n",cal(a,c)+cal(b,d)-cal(a,d)-cal(b,c));
  return 0;
}
发布了39 篇原创文章 · 获赞 3 · 访问量 9584
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师: CSDN官方博客

分享到微信朋友圈

×

扫一扫,手机浏览