P2765 魔术球问题【最小路径覆盖】

版权声明:本文为博主原创文章,转载时记得注明本文地址. https://blog.csdn.net/qq_36368339/article/details/80589742

«问题描述:
假设有n根柱子,现要按下述规则在这n根柱子中依次放入编号为1,2,3,…的球。
(1)每次只能在某根柱子的最上面放球。
(2)在同一根柱子中,任何2个相邻球的编号之和为完全平方数。
试设计一个算法,计算出在n根柱子上最多能放多少个球。例如,在4 根柱子上最多可放11 个球。
«编程任务:
对于给定的n,计算在n根柱子上最多能放多少个球。
输入格式:
第1 行有1个正整数n,表示柱子数。
输出格式:
程序运行结束时,将n 根柱子上最多能放的球数以及相应的放置方案输出。文件的第一行是球数。接下来的n行,每行是一根柱子上的球的编号。
输入样例#1:
4
输出样例#1:
11
1 8
2 7 9
3 6 10
4 5 11
说明
4<=n<=55

思路:
之前做过一个给柱子让输出需要多少点的题,找规律过的,这道题用到了: m = (n + 1) * n / 2 + (n - 1) / 2;
现在问题转化为给你点数和柱子让你构造,图的构建规则给你了,所用的最多的点给你了,可以抽象成给你构造一个图和最小路径覆盖,让你打印最小路径覆盖的每一条路径。问题转化之后,就简单了,就按照最小路径覆盖处理即可。
拆点,构造二分图,网络流找最大匹配,残余网络中用两个并查集寻找路径。

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <queue>
typedef long long LL;
using namespace std;

const int MAXN = 3200 + 50;
const int INF = 0x3f3f3f3f;
int head[MAXN], dist[MAXN], vis[MAXN];
int cur[MAXN], in[MAXN << 1];
int n, m, pre[MAXN << 1];
int top = 0;

struct Edge {
  int to, cap, flow, next;
}edge[MAXN * 20];

void init() {
  top = 0;
  memset(head, -1, sizeof(head));
  memset(pre, -1, sizeof(pre));
  memset(in, 0, sizeof(in));
  memset(vis, 0, sizeof(vis));
}

void addedge(int a, int b, int c) {
  Edge E1 = {b, c, 0, head[a]};
  edge[top] = E1;
  head[a] = top++;
  Edge E2 = {a, 0, 0, head[b]};
  edge[top] = E2;
  head[b] = top++;
}

bool BFS(int st, int ed) {
  memset(dist, -1, sizeof(dist));
  memset(vis, 0, sizeof(vis));
  queue<int> que;
  que.push(st);
  vis[st] = 1;
  dist[st] = 0;
  while(!que.empty()) {
    int u = que.front();
    que.pop();
    for(int i = head[u]; i != -1; i = edge[i].next) {
      Edge E = edge[i];
      if(!vis[E.to] && E.cap > E.flow) {
        dist[E.to] = dist[u] + 1;
        vis[E.to] = 1;
        if(E.to == ed) return true;
        que.push(E.to);
      }
    }
  }
  return false;
}

int DFS(int x, int a, int ed) {
  if(x == ed || a == 0) return a;
  int flow = 0, f;
  for(int& i = cur[x]; i != -1; i = edge[i].next) {
    Edge& E = edge[i];
    if(dist[E.to] == dist[x] + 1 && (f = DFS(E.to, min(a, E.cap - E.flow), ed)) > 0) {
      E.flow += f;
      edge[i^1].flow -= f;
      flow += f;
      a -= f;
      if(a == 0) break;
    }
  }
  return flow;
}

int Maxflow(int st, int ed) {
  int flow = 0;
  while(BFS(st, ed)) {
    memcpy(cur, head, sizeof(head));
    flow += DFS(st, INF, ed);
  }
  return flow;
}

int main()
{
  init();
  scanf("%d", &n);
  m = (n + 1) * n / 2 + (n - 1) / 2; //关键得一步
  for(int i = 1; i <= m; ++i) {
    addedge(0, i, 1);
    addedge(i + m, m + m + 1, 1);
  }
  for(int i = 1; i <= m; ++i) {
    for(int j = i + 1; j <= m; ++j) {
      int cnt = (int)ceil(sqrt(i + j)) * (int)ceil(sqrt(i + j));
      if(cnt == i + j) addedge(i, j + m, 1);
    }
  }
  int ans = Maxflow(0, m + m + 1);
  for(int i = 1; i <= m; ++i) {
    for(int j = head[i]; ~j; j = edge[j].next) {
      if(edge[j].flow && edge[j].to) {
        pre[edge[j].to - m] = i;
        in[i] = edge[j].to - m;
        //printf("# %d %d\n", i, edge[j].to);
      }
    }
  }
  printf("%d\n", m);
  for(int i = 1; i <= m; ++i) {
    if(pre[i] < 0) {
      int x = i;
      printf("%d", x);
      while(in[x]) {
        printf(" %d", in[x]);
        x = in[x];
      }
      puts("");
    }
  }
  return 0;
}
阅读更多
换一批

没有更多推荐了,返回首页