JS input 代码触发事件 事件增删

常用事件

1,oninput 事件

oninput 事件在用户输入时触发。

该事件在 或 元素的值发生改变时触发。

<input type="text" oninput="myFunction()">

2,onchange 事件

onchange 事件会在域的内容改变时发生。

onchange 事件也可用于单选框与复选框改变后触发的事件。

<input type="text" onchange="myFunction()">

3,onkeyup 事件

onkeyup 事件会在键盘按键被松开时发生。

<input type="text" onkeyup="myFunction()">

代码触发事件

var e = document.createEvent("Event");
e.initEvent("oninput", true, true);
document.getElementById("tableSelectSearchInput").dispatchEvent(e);
$("#tableSelectSearchInput").trigger("oninput");
<button id="ksid" onkeyup="pressonkeyup()"> </button>

function pressonkeyup(){
   $("#tableSelectSearchInput").val($("#ksid").val())
   var e = document.createEvent("Event");
   e.initEvent("oninput", true, true);
   document.getElementById("tableSelectSearchInput").dispatchEvent(e);
   $("#tableSelectSearchInput").trigger("oninput");
}

事件增删

addEventListener() 方法用于向指定元素添加事件句柄。

document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", function(){
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World";
});
document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", myFunction);

function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World";
}
document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", function() {
  myFunction(p1, p2);
});
// 修改事件控件样式
document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", function(){
  this.style.backgroundColor = "red";
});

removeEventListener() 方法来移除 addEventListener() 方法添加的事件句柄。

相关链接:

js代码触发事件
js使用addEventListener调用onchange
js代码触发事件

 • 1
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

Aimyone

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值