LabVIEW 与 Python TCP 通信

SimpleClient

import socket
import struct

client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server_address = ('192.168.5.126', 8089)
client.connect(server_address)

for x in
©️2020 CSDN 皮肤主题: 精致技术 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值