java连接oracle数据库

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_36771850/article/details/79968205

java连接oracle数据库

package student_DB;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
/**
 * 加载驱动连接数据库类
 * 
 */
public class ConnectionDB {

  private static final String DRIVERS = "oracle.jdbc.driver.OracleDriver";
  private static final String URL = "jdbc:oracle:thin:@10.204.99.188:1521/XE";
  private static final String USER = "system"; //用户名
  private static final String PASSWORD = "123456"; //密码

  public ConnectionDB() {
    try {

      Class.forName(DRIVERS);   //1 --加载Oracle驱动程序      

    } catch (ClassNotFoundException e) {//找不到驱动程序类

      e.printStackTrace();
    }
  }

  /**
   * 建立数据库连接
   */
  //成功加载后,会将Driver类的实例注册到DriverManager类中。
  public static Connection getConnection() {

    Connection connect = null;

    try {

      connect = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);//返回数据库连接对象

    } catch (SQLException e) {

      e.printStackTrace();
    }

    return connect;
  }

  /**
   * 关闭数据库连接
   */
  public static void closeConnection(Connection connect) {
    try {

      if (connect != null)
        connect.close();

    } catch (SQLException e) {

      e.printStackTrace();
    }
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试