LCS-迭代

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_36813793/article/details/79948419
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <string>
using namespace std;
string a, b;
int p[100][100];
int LCS1(int n, int m){
  //p[100][100] = { 0 };
  memset(p, 0, 100);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  for (int j = 1; j <= m; j++)
  {
    if (a[i-1] == b[j-1])
      p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + 1;
    else p[i][j] = max(p[i - 1][j], p[i][j - 1]);
  }
  return p[n][m];
}
void LCS(int n, int m){
  char c[100];
  int k = 0;
  //p[100][100] = { 0 };
  memset(p, 0, 100);
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  for (int j = 1; j <= m; j++)
  {
    if (a[i - 1] == b[j - 1])
      p[i][j] = p[i - 1][j - 1] + 1;
    else p[i][j] = max(p[i - 1][j], p[i][j - 1]);
  }
  for (int i = 1; i <= n; i++)
  for (int j = 1; j <= m; j++)
  {
    if (p[i][j] == p[i - 1][j] + 1 && p[i][j] == p[i][j - 1] + 1)
    {
      c[k++] = a[i - 1]; break;
    }
  }
  c[k] = '\0';
  cout << c << endl;
}
int main(){
  cin >> a >> b;
  cout << LCS1(a.length(), b.length()) << endl;//数组从0开始
  LCS(a.length(), b.length());
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭