Java自定义类排序

类内排序

类内排序采用实现 Comparable 接口的方式(重写 compareTo 方法)
规则:
与本(或第一个)对象相比,若本(或第一个)对象大于另一个对象则返回1,小于则返回-1,相等则返回0;
按此规则排序是升序排序,调换返回值则反向排序。当返回0时按原相对位置排序

import java.util.Arrays;
public class Solution {
  static class P implements Comparable<P>{
    int n1;
    int n2;
    public P(int n1,int n2) {
      this.n1 = n1;
      this.n2 = n2;
    }
    
    @Override
    public int compareTo(P p) {//按 n1 升序、n2 降序排序
      if(this.n1 == p.n1) {
        if(this.n2 > p.n2)
          return -1;
        if(this.n2 < p.n2)
          return 1;
        return 0;
      }else {
        if(this.n1 > p.n1)
          return 1;
        return -1;
      }
    }
    
    @Override
    public String toString() {
      return this.n1+" "+this.n2;
    }
  }
  
  public static void main(String[] args) {
    P[] p = new P[45];
    p[0] = new P(1, 6);
    p[1] = new P(4, 5);
    p[2] = new P(7, 1);
    p[3] = new P(2, 4);
    p[4] = new P(4, 6);
    p[5] = new P(7, 2);
    p[6] = new P(1, 6);
    
    Arrays.sort(p, 0, 7);
    for(int i=0; i<7; i++) {
      System.out.println(p[i]);
    }
    /* 排序结果:
      1 6
      1 6
      2 4
      4 6
      4 5
      7 2
      7 1
    */
  }
}

类外排序

采用定义 Comparator 类型的对象(重写 compare 方法)

import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
public class Solution {
 
  static class P {
    int n1;
    int n2;
    public P(int n1,int n2) {
      this.n1 = n1;
      this.n2 = n2;
    }
    
    @Override
    public String toString() {
      return this.n1+" "+this.n2;
    }
  }
  
  public static void main(String[] args) {
        P[] p = new P[45];
    p[0] = new P(1, 6);
    p[1] = new P(4, 5);
    p[2] = new P(7, 1);
    p[3] = new P(2, 4);
    p[4] = new P(4, 6);
    p[5] = new P(7, 2);
    p[6] = new P(1, 6);
    
    Comparator<P> cmp = new Comparator<P>() {
      @Override
      public int compare(P p1, P p2) {//按 n1 升序、n2 降序排序
        if(p1.n1 == p2.n1) {
          if(p1.n2 > p2.n2)
            return -1;
          if(p1.n2 < p2.n2)
            return 1;
          return 0;
        }else {
          if(p1.n1 > p2.n1)
            return 1;
          return -1;
        }
      }
    };
    
    Arrays.sort(p, 0, 7, cmp);
    for(int i=0; i<7; i++) {
      System.out.println(p[i]);
    }
    /* 排序结果:
      1 6
      1 6
      2 4
      4 6
      4 5
      7 2
      7 1
    */
  }
}
 • 0
  点赞
 • 1
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:创作都市 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

小白太白

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值