day13字典的删除,修改,添加

dic={
  '植物':
    {"草本植物":
          ['牵牛花','刮花距','葫芦'],
    '水生植物':
          ['乔木','']
     },
  '动物':
    {'两栖动物':
          ['山鬼']

  }


}
# li = []
# go = True
#
# for v in enumerate(dic,1):
#   print(v)
#   #li.append(v)
#   print(li)
# while go:
#   for i,v in enumerate(dir,1):
#     print(i,v)
#     li.append()
#   v_c=str(input('>>>'))
#   if v_c.isdigit():
#     pass
#   elif v_c.isalpha():
#     v_c=v_c.lower()
#     if v_c==i:
#       lx=input('类型:')
#       if dic.get(lx,1)==1:
#         dic[lx]={}
#
#       zl= input('种类:')
#       if dic.get(lx[zl],1)==1:
#         dic[lx][zl]=[]
#       mc=input('名称:')
db={
  '北京':
  {
    '昌平':
      {
      '沙河':{},
      '回龙观':{},
      },
    '西郊':{},
    '朝阳':{}
  },
  '上海':
  {  }
}

# q=input(">>>")
# db[q]={}
# print(db)

path=[]
while True:
  temp = db
  for item in path:
    temp=temp[item]
    print("当前可选的所有节点",list(temp.keys()))
  choice=input('1.添加节点;2.查看节点(Q/B);\n>>>')
  if choice == '1':
    name=input("输入要添加的节点名称")
    temp[name]={}
  elif choice == '2':
    name=input("输入你想要查看的节点名称:")
    path.append(name)
  elif choice.lower() == 'b':
    path.pop()
  elif choice.lower() == 'q':
    break
  else:
    print("输入错误,重新输入")

# while True:
#   chose=input('1.添加节点;2.查看节点(Q/B);\n>>>')
#   if chose=='1':
#     pass
#   elif chose==2:
#     pass
#   elif chose.lower()==b:
#     pass
#   elif
#
#   print('全部的节点',db.keys())

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭