JAVA编写最大公约数和最小公倍数

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_37486501/article/details/79953795

JAVA编写最大公约数和最小公倍数

public class Main{
  public static void main(String[] args){

    Scanner input = new Scanner(System.in);
     int n1 = input.nextInt();
     int n2 = input.nextInt();
     System.out.println("最大公约数 " +get_gcd(n1, n2));
     System.out.println("最小公倍数 " +get_lcm(n1, n2));
    } 
  //最大公约数 
  public static int get_gcd(int a, int b) {
    int max, min;
    max = (a > b) ? a : b;
    min = (a < b) ? a : b;

    if (max % min != 0) {
      return get_gcd(min, max % min);
    } else
      return min;

  }

  // 最小公倍数
  public static int get_lcm(int a, int b) {
    return a * b / get_gcd(a, b);
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试