vue项目创建

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_37504436/article/details/79955457

---vue (Official)

npm install vue-cli -g 

vue init webpack my-project (项目名称)

cd my-project

npm install

npm run dev


  1. simple createProgect

vue init webpack-simple porject-name


https://github.com/vuejs/vue-cli/tree/master (github)

https://github.com/zce/music-player

 

https://github.com/hemiahwu

 

 

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭