Java (数组的遍历,for循环的使用)

/*多行注释的快捷键:Ctrl+shift+/
快速格式化代码快捷键:Ctrl+shift+f
自动导入一个包:Ctrl+shift+o
*/

package test_1;

public class Day_2 {

    public static void main(String args[]) {
        //一个九九乘法表的实现
        int c = 0;
        for (int a = 1; a <= 9; a++) {
            for (int b = 1; b <= a; b++) {
                c = a * b;
                System.out.printf("%d*%d=%d  ",b,a,c);
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("-------------------我是华丽的分割线--------------------------");

        // 遍历数组的方法
        // 方法1:
        int arr[] = new int[3];
        for (int a = 0; a < arr.length; a++) {
            System.out.println(arr[a]);
        }

        System.out.println("-------------------我是华丽的分割线--------------------------");
        //方法2:
        for (int a : arr) {
            System.out.println(a);
        }

        System.out.println("-------------------我是华丽的分割线--------------------------");
        //二维数组的遍历

        int arr2[][]=new int[][]{
            {1,2,3},
            {4,5,6},
            {7,8,9}

        };

        for(int i=0;i<arr2.length;i++){
            for(int j=0;j<arr2[0].length;j++){
                System.out.print(arr2[i][j]+" ");              
            }
            System.out.println();
        }

    }

}
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭