计蒜客 A+B+C问题 Java实现

import java.util.Scanner;
public class Main{
public static void main(String[] args){
Scanner sc=new Scanner(System.in);
int a=sc.nextInt();
int b=sc.nextInt();
int c=sc.nextInt();
System.out.println(a+b+c);
}
}

阅读更多
上一篇【蓝桥杯入门训练】圆的面积
下一篇计蒜客 整除问题 Java实现
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭