java string 、char、char[ ] 相互转换

    网上的char、char[]、string转换要么不全,要么不常用,所以我这列了一些常用的转换


1. char 转成 string:

   

char ch = 'c';
String str = Character.toString(ch);

String str1 = String.valueOf(ch);

String s = "" + 'c';

2. char[ ] 转成 String

char[] ch = {'c','S','D','N'};

String s1 = new String(ch);

String s2 = String.valueOf(ch);

String s3 = Arrays.toString(ch);

3.String 转成 char[ ]

String s = "csdn";

char[] ch = s.toCharArray();


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页