JavaScript - call、apply // 需补充

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_38265784/article/details/79954436

简单用法:绑定一些函数,用于传参、调用

function sum(x, y) {
 return x+y;
}
function call1(x, y) {
 return sum.call(this,x,y);
}
function apply1(x,y){
 return sum.apply(this,[x,y]);
}
call1(2,3); // 5
apply1(3,4); //7
扩充作用域:对象和方法不需要有任何的耦合关系
window.color='red';
var obj={color:'blue'};
function showColor() {
 alert(this.color);
}
showColor.call(window); // red
showColor.call(obj);    // blue
call方法的简单模拟实现
// function方法
function test1(a,b) {
 return a+b;
}
// 自定义方法,首字母大写,就表示自定义的对象
function Obj(x, y) {
 this.x=x;
 this.y=y;
 return x*y;
}
var obj=new Obj(1,2);
obj.method=test1;
alert(obj.method(obj.x,obj.y));   // 3
delete obj.method;
// alert(test1.call(obj,obj.x,obj.y)); // 3
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页