c语言程序判断一个字符串是否是回文

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/qq_38452951/article/details/80503371
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
    char a[100];
    int i,j;
    gets(a);
    i=0;
    j=strlen(a)-1;
    while(i<j)
    if(a[i]==a[j])
    {
        i++;
        j--;
    }
    else
    break;
    if(i>=j)
    printf("YES\n");
    else
    printf("NO\n");
}//判断字符串是否是回文
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页