qt中的菜单QMenu QAction

Qt 专栏收录该内容
77 篇文章 7 订阅

传送门: qt中的菜单QMenu QAction


Qt中要建立菜单,有三个类很重要:

[cpp]  view plain  copy
 1. QMenuBar(QWidget * parent = 0)  
 2. QMenu(QWidget * parent = 0)   
 3. QMenu(const QString & title, QWidget * parent = 0)  
 4. QAction(QObject * parent)   
 5. QAction(const QString & text, QObject * parent)   
 6. QAction(const QIcon & icon, const QString & text, QObject * parent)  

QMenuBar:就是所有窗口的菜单栏,在此基础上添加不同的QMenu和QAction

QMenu:菜单栏里面菜单,可以显示文本和图标,但是并不负责执行操作,有点类似label的作用

QAction: Qt 将用户与界面进行交互的元素抽象为一种“动作”,使用QAction类表示。QAction才是真正负责执行操作的部件。

建立一个菜单栏,基本上要三步:

[cpp]  view plain  copy
 1. #ifndef MAINWINDOW_H  
 2. #define MAINWINDOW_H  
 3.   
 4. #include <QMainWindow>  
 5. #include <QMenu>  
 6. #include <QMenuBar>  
 7. #include <QStatusBar>  
 8.   
 9. class MainWindow : public QMainWindow  
 10. {  
 11.     Q_OBJECT  
 12.   
 13. public:  
 14.     MainWindow(QWidget *parent = 0);  
 15.     ~MainWindow();  
 16.   
 17.     QMenu* menu[10];  
 18.     QAction* act[10];  
 19.     QMenuBar* menuBar ;  
 20.     QStatusBar* status ;  
 21. public slots:  
 22.     void trigerMenu(QAction* act);  
 23. };  
 24.   
 25. #endif // MAINWINDOW_H  

[cpp]  view plain  copy
 1. #include "mainwindow.h"  
 2. #include <Qt>  
 3. #include <QtDebug>  
 4.   
 5. MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)  
 6.     : QMainWindow(parent)  
 7. {  
 8.     this->resize(400,300);  
 9.     this->centralWidget();  
 10.   
 11.     status = new QStatusBar(this);  
 12.   
 13.     menu[0] = new QMenu("文件");  
 14.     menu[0]->addAction("编辑");  
 15.     menu[0]->addAction("查看");  
 16.     menu[0]->addAction("工具");  
 17.   
 18.     act[0] = new QAction("新建",this);  
 19.     act[0]->setShortcut(Qt::CTRL | Qt::Key_A );  
 20.     act[0]->setStatusTip("这是一个新建菜单");  
 21.   
 22.     act[1] = new QAction("打开",this);  
 23.     act[1]->setCheckable(true);  
 24.   
 25.     menu[1] = new QMenu("保存");  
 26.     menu[1]->addAction(act[0]);  
 27.     menu[1]->addAction(act[1]);  
 28.   
 29.     menu[2] = new QMenu("打印");  
 30.     menu[2]->addAction("打印设置");  
 31.     menu[2]->addMenu(menu[1]);  
 32.   
 33.     menuBar = new QMenuBar(this);  
 34.     menuBar->addMenu(menu[0]);  
 35.     menuBar->addMenu(menu[2]);  
 36.     menuBar->setGeometry(0,0,this->width(),30);  
 37.   
 38.     connect(menuBar,SIGNAL(triggered(QAction*)),this,SLOT(trigerMenu(QAction*)));  
 39. }  
 40.   
 41. MainWindow::~MainWindow()  
 42. {  
 43.   
 44. }  
 45.   
 46. void MainWindow::trigerMenu(QAction* act)  
 47. {  
 48.     if(act->text() == "新建")  
 49.     {  
 50.         qDebug()<<"新建菜单被按下";  
 51.     }  
 52. }  

[cpp]  view plain  copy
 1. #include "mainwindow.h"  
 2. #include <QApplication>  
 3.   
 4. int main(int argc, char *argv[])  
 5. {  
 6.     QApplication a(argc, argv);  
 7.     MainWindow w;  
 8.     w.show();  
 9.   
 10.     return a.exec();  
 11. }  
 • 2
  点赞
 • 0
  评论
 • 2
  收藏
 • 扫一扫,分享海报

©️2022 CSDN 皮肤主题:技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值