js数组求最大值和最小值

找出数组中的最大值和最小值,你能想出几种方法呢?

1.排序法 sort

var ary = [12,23,24,46,13,59]
ary.sort((a,b)=>{
  return a-b;
})
var min = ary[0];
var max = ary[ary.length-1]
console.log(min,max)

 

2.假设法 *

var ary = [12,23,24,46,13,59]
var min = ary[0],max = ary[0];
for(var i=1;i<=ary.length;i++){
  min > ary[i] ? min=ary[i] : null;
  max < ary[i] ? max=ary[i] : null;
}
console.log(min,max)

 

3.Math

var ary = [12,23,24,46,13,59];
//这里Math.min不能直接传数组类型,需要进行转换
var min = Math.min(ary) //NaN
var min = Math.min(12,23,24,46,13,59)//12

//toString()或join()均可以将数组转成字符串类型
var min = eval("Math.min("+ary.toString()+")");
var max = eval("Math.max("+ary.toString()+")");
console.log(min,max)

 

4.apply改变this指向

var ary = [12,23,24,46,13,59];
var max= Math.max.apply(null,ary);
var min= Math.min.apply(null,ary);

 

暂时想到这四种,欢迎补充~

 • 1
  点赞
 • 16
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 2
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 2
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

一只小药锅

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值