51nod 1021 石子归并

N堆石子摆成一条线。现要将石子有次序地合并成一堆。规定每次只能选相邻的2堆石子合并成新的一堆,并将新的一堆石子数记为该次合并的代价。计算将N堆石子合并成一堆的最小代价。

例如: 1 2 3 4,有不少合并方法
1 2 3 4 => 3 3 4(3) => 6 4(9) => 10(19)
1 2 3 4 => 1 5 4(5) => 1 9(14) => 10(24)
1 2 3 4 => 1 2 7(7) => 3 7(10) => 10(20)

括号里面为总代价可以看出,第一种方法的代价最低,现在给出n堆石子的数量,计算最小合并代价。
Input
第1行:N(2 <= N <= 100)
第2 - N + 1:N堆石子的数量(1 <= A[i] <= 10000)
Output
输出最小合并代价
Input示例
4
1
2
3
4
Output示例
19

#include<stdio.h>
#include<algorithm>
#include<string.h>
using namespace std;
int main()
{
  int dp[200][200];
  int sum[200][200];
  int n;
  int num[200];
  scanf("%d",&n);
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    scanf("%d",&num[i]);
  }
  memset(sum,0,sizeof(sum));
  for(int i=1;i<=n;i++)
  {
    for(int j=i;j<=n;j++)
    {
      sum[i][j]=sum[i][j-1]+num[j];
    }
  }
  memset(dp,0x3f,sizeof(dp));
  for(int i=0;i<=n;i++)
  {
    for(int j=0;j<=n;j++)
    {
      if(i>=j)
        dp[i][j]=0;
    }
  }
  for(int i=1; i<=n; ++i)
  {
    for(int j=i-1; j>=1; --j)
    {
      for(int k=j; k<i; ++k)
        {
        dp[j][i] = min(dp[j][i], dp[j][k] + dp[k+1][i] + sum[j][i] );
        }
      }
  }

  printf("%d\n", dp[1][n] );

}


从https://www.cnblogs.com/zhang-yd/p/6858494.html转载 sum[i][j]表示从i加到j的和 dp[i][j]表示从i到j的最小花费。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭