【BZOJ1115】【POI2009】石子游戏Kam

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_39972971/article/details/79961709

【题目链接】

【思路要点】

  • 补档博客,无题解。

【代码】

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define MAXN	5005
int a[MAXN];
int main() {
	int T; cin >> T;
	while (T--) {
		int n; cin >> n;
		for (int i = 1; i <= n; i++)
			cin >> a[i];
		int ans = 0;
		if (n & 1) ans = a[1];
		for (int i = n; i >= 2; i -= 2)
			ans ^= a[i] - a[i - 1];
		if (ans) cout << "TAK" << endl;
		else cout << "NIE" << endl;
	}
	return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭