hdu 2098

注解:因为数据小于10000,可以直接暴力打表求10000以内的素数。注意是不用的素数和,比如4 = 2 + 2就不行,刚开始被这个卡了一会儿,代码如下:
#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#include<cmath>

using namespace std;

int fun(int i)
{
  
  if (i < 2)
    return 0;
    bool t = true;
    for (int j = 2; j <= sqrt(i); ++j)
    {
      if (i % j == 0)
      {
        t = false;
        break;
      }
    }
    return t;
  
}

int main()
{
  int a[10000];
  int m = 1;
  int num;

  memset(a, 0, sizeof(a));
  for (int i = 2; i <= 10000; i++)
  {
    bool t = true;
    for (int j = 2; j <= sqrt(i); ++j)
    {
      if (i % j == 0)
      {
        t = false;
        break;
      }
    }
    if (t == true)
      a[m++] = i;
  }

  while (cin >> num && num != 0)
  {
    int ans1, ans2;
    int n = 1;
    int ans = 0;
    ans1 = 2;
    while (ans1 < num/2)
    {
      ans2 = num - ans1;
      if (fun(ans2))
        ans++;
      ans1 = a[++n];
    }
    cout << ans << endl;
  }
  

  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭