js 随机排序

 var arr = [1,2,3,4,5]
    for(i=0, i++, i<arr.length){
      var x = math.floor(math.random()*arr.length)
      var y = math.floor(math.random()*arr.length)
      var temp = arr[x]
      arr[x] = arr[y]
      arr[y] = temp
    }

随机交换数组中的两个值 有几个值就交换多少次

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭