js 随机排序

 var arr = [1,2,3,4,5]
    for(i=0, i++, i<arr.length){
      var x = math.floor(math.random()*arr.length)
      var y = math.floor(math.random()*arr.length)
      var temp = arr[x]
      arr[x] = arr[y]
      arr[y] = temp
    }

随机交换数组中的两个值 有几个值就交换多少次

阅读更多
上一篇小程序图片上传预览
下一篇wx:key的使用及wx:key的值
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭