SSM模糊查询语句

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_40646143/article/details/79960732

接口


	//模糊查询用户信息
	public List<User> likeName(@Param("name") String name);


mapper.xml


<select id="likeName" parameterType="String" resultType="com.hp.bean.Hyou">
select*from `user` where username like "%"#{name}"%"
</select>

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭