echarts-all-3.js引用报错问题

借鉴出处:https://haosen.blog.csdn.net/article/details/103619211 

错误引用:

<!-- <script type="text/javascript" src="http://echarts.baidu.com/examples/vendors/echarts/echarts-all-3.js"></script> -->
<!-- <script type="text/javascript" src="https://echarts.apache.org/examples/vendors/echarts/echarts-all-3.js"></script> -->

正确引用:<script type="text/javascript" src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/echarts@4.5.0/dist/echarts.min.js"></script>

 

或者

使用静态资源

链接:https://pan.baidu.com/s/1xQLKKBzX_2QD9kHnL_8-tg 
提取码:6666 
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页