51nod 1057 -求N! (python)

版权声明:随便转哈,说明下出处~ https://blog.csdn.net/qq_40922859/article/details/80345357

51nod 1057
输入N求N的阶乘的准确值。
Input
输入N(1 <= N <= 10000)
Output
输出N的阶乘
Input示例
5
Output示例
120

 

#!/usr/bin/python3
a=int(input())
b=1
ans=1
while b<=a:
    ans=ans*b
    b=b+1
    
print(ans)

阅读更多

扫码向博主提问

本该如此

非学,无以致疑
去开通我的Chat快问
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页