51nod 1057 -求N! (python)

版权声明:随便转哈,说明下出处~ https://blog.csdn.net/qq_40922859/article/details/80345357

51nod 1057
输入N求N的阶乘的准确值。
Input
输入N(1 <= N <= 10000)
Output
输出N的阶乘
Input示例
5
Output示例
120

 

#!/usr/bin/python3
a=int(input())
b=1
ans=1
while b<=a:
  ans=ans*b
  b=b+1
  
print(ans)

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭