Find a way HDU - 2612

原oj网址点击打开链接

vj网址点击打开链接

这道题 水题 但是在一开始比赛的时候不知道为啥 总是 样例错 当时是 各种怀疑人生啊 ~~~ 最后才发现 是一个字母写错了  队友已经磨刀差点砍我了  这道题的意思就是  有两个人 在图上显示 y m 然后 @是 kfc 他们两个是 想到距离最短的kfc去聊聊天 什么的 然后问你 需要的最短时间 (每走一步是11min) 然后 这道题 直接 两遍bfs 就过的轻轻松松 直接 把 到的时间 存在数组里 就行  然后这道题 就过去了 

#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <algorithm>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <queue>
using namespace std;
char p[300][300];
struct ppx
{
  int x, y, z;
} as, ad, af, ag;
int k[5] = { -1, 0, 0, 1};
int kk[5] = {0, 1, -1, 0};
int ass[300][300];
int add[300][300];
bool bj[300][300];
int n, m, maxx;
void bfs()
{
  memset(bj, 0, sizeof(bj));
  queue<ppx>q;
  bj[as.x][as.y]=1;
  q.push(as);
  while(!q.empty())
  {
    af = q.front();
    q.pop();
    //printf("%d %d\n",af.x,af.y);
    if(p[af.x][af.y] == '@')
    {
     // printf("%c\n",p[af.x][af.y]);
  // printf("%d %d  0 \n",af.x,af.y);
      ass[af.x][af.y] = af.z;
    }
    for(int i = 0; i < 4; i++)
    {
      ag = af;
      ag.x = af.x + k[i];
      ag.y = af.y + kk[i];
      if(ag.x >= 0 && ag.x < n && ag.y >= 0 && ag.y < m && p[ag.x][ag.y] != '#' && !bj[ag.x][ag.y])
      {
        bj[ag.x][ag.y] = 1;
        ag.z = af.z + 1;
        q.push(ag);
      }
    }
  }
  memset(bj, 0, sizeof(bj));
  bj[ad.x][ad.y]=1;
  queue<ppx>qq;
  qq.push(ad);
  while(!qq.empty())
  {
    af = qq.front();
    qq.pop();
    if(p[af.x][af.y] == '@')
    {
      add[af.x][af.y] = af.z;
    }
    for(int i = 0; i < 4; i++)
    {
      ag = af;
      ag.x = af.x + k[i];
      ag.y = af.y + kk[i];
      if(ag.x >= 0 && ag.x < n && ag.y >= 0 && ag.y < m && p[ag.x][ag.y] != '#' && ! bj[ag.x][ag.y])
      {
        bj[ag.x][ag.y] = 1;
        ag.z = af.z + 1;
        qq.push(ag);
      }
    }
  }
}
int main()
{
  while(~scanf("%d%d", &n, &m))
  {
     maxx =1000000+1 ;
    memset(bj, 0, sizeof(bj));
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
      scanf("%s", p+i);
      for(int j = 0; j < m; j++)
      {
         ass[i][j]=1000000;
         add[i][j]=1000000;
        if(p[i][j] == 'Y')
        {
          as.x = i, as.y = j, as.z = 0;
        }
        if(p[i][j] == 'M')
        {
          ad.x = i, ad.y = j, ad.z = 0;
        }
      }
    }
    bfs();
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
      for(int j = 0; j < m; j++)
      {
        if(ass[i][j] == 1000000|| add[i][j] == 1000000)
          continue;
        maxx = min(maxx, ass[i][j] + add[i][j]);
      }
    }
    printf("%d\n", maxx*11);
  }
  return 0;
}

阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页