1046 A^B Mod C

#include<iostream>
using namespace std;
long fastM(long long a,long long b,long long c){
	long ans=1;
	a%=c;
	while(b>0){
		if(b%2==1)
			ans=(ans*a)%c;
		b/=2;
		a=(a*a)%c;
	}
	return ans;
}
int main(){
	long long a,b,c;
	cin>>a>>b>>c;
	cout<<fastM(a,b,c)<<endl;
	return 0;
}

阅读更多
版权声明:本人菜鸟一只,如文章有错误或您有高见,请不吝赐教 https://blog.csdn.net/qq_41138935/article/details/79954774
个人分类: 算法与数据结构
上一篇博弈论及算法分析
下一篇做自己喜欢的事为谋生计,与自己喜欢的人相伴一生
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭