Calendar.DAY_OF_WEEK 和 Calendar.MONTH 的返回值

Calendar.MONTH的返回值,以下为官方文档:

    public static final int JANUARY = 0;
    public static final int FEBRUARY = 1;
    public static final int MARCH = 2;
    public static final int APRIL = 3;
    public static final int MAY = 4;
    public static final int JUNE = 5;
    public static final int JULY = 6;
    public static final int AUGUST = 7;
    public static final int SEPTEMBER = 8;
    public static final int OCTOBER = 9;
    public static final int NOVEMBER = 10;
    public static final int DECEMBER = 11;

DAY_OF_WEEK的返回值,以下为官方文档:

  public static final int SUNDAY = 1;
    public static final int MONDAY = 2;
    public static final int TUESDAY = 3;
    public static final int WEDNESDAY = 4;
    public static final int THURSDAY = 5;
    public static final int FRIDAY = 6;
    public static final int SATURDAY = 7;

所以想获取月份和天数的时候要注意了,可查看另一篇博客Java 实例 - 获取年份、月份等

 • 1
  点赞
 • 0
  评论
 • 3
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值