JZ63 数据流中的中位数

题目描述

如何得到一个数据流中的中位数?如果从数据流中读出奇数个数值,那么中位数就是所有数值排序之后位于中间的数值。如果从数据流中读出偶数个数值,那么中位数就是所有数值排序之后中间两个数的平均值。我们使用Insert()方法读取数据流,使用GetMedian()方法获取当前读取数据的中位数。

import java.util.PriorityQueue;
public class Solution {

  PriorityQueue<Integer> maxHeap = new PriorityQueue<>(((o1, o2) -> (o2 - o1)));
  PriorityQueue<Integer> minHeap = new PriorityQueue<>();

  public void Insert(Integer num) {
    maxHeap.add(num);
    minHeap.add(maxHeap.poll());
    if (minHeap.size() > (maxHeap.size()+1)) {
      maxHeap.add(minHeap.poll());
    }
  }

  public Double GetMedian() {
    if (minHeap.size() == maxHeap.size()) {
      return (minHeap.peek()+maxHeap.peek())/2.0;
    }
    return minHeap.peek().doubleValue();
  }

}

在这里插入图片描述

©️2020 CSDN 皮肤主题: 酷酷鲨 设计师:CSDN官方博客 返回首页