B1017. A除以B(作者:CHEN,yue)

本题要求计算A/B,其中A是不超过1000位的正整数,B是1位正整数。你需要输出商数Q和余数R,使得A = B * Q + R成立。

输入格式:

输入在1行中依次给出A和B,中间以1空格分隔。

输出格式:

在1行中依次输出Q和R,中间以1空格分隔。

输入样例:
123456789050987654321 7
输出样例:
17636684150141093474 3
参考(算法笔记)

#include<cstdio>
#include<cstring>
struct bign{
	int d[1000];
	int len;
	int r;
	bign(){
		memset(d,0,sizeof(d));
		len=0;	
	}
};
bign change(char str[]){
	bign a;
	a.len=strlen(str);
	for(int i=0;i<a.len;i++){
		a.d[a.len-1-i]=str[i]-'0';    
	}
	return a;
}

bign divide(bign a,int b){
	int p=0,temp;
	bign c;
	c.len=a.len;
	for(int i=a.len-1;i>=0;i--){
		p=p*10;
		temp=a.d[i]+p;
		c.d[i]=temp/b;
		p=temp%b;
	}
	c.r=p;
	while(c.len-1>=1&&c.d[c.len-1]==0)
		c.len--;
	return c;
}
void print(bign a){
	for(int i=a.len-1;i>=0;i--){
		printf("%d",a.d[i]);
	}
	printf(" %d",a.r);
}

int main(){
	char str1[1000];
	int b;
	scanf("%s%d",str1,&b);
	bign a=change(str1);
	print(divide(a,b));
	return 0;
}

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页