2018.5.16 T1 string

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_41893580/article/details/80341283


————————————————————————————————————————————

此题最水,对于一个串,你可以把o放进B,把x放进C,也就是你可以组成任意串

然后你直接找a的后缀与b的前缀的最大匹配即可

可以暴力,也可以kmp

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int inf=1<<28;
int le,ans,T;
char a[100],b[100],st[100];
int main() {
	freopen("string.in","r",stdin);
	freopen("string.out","w",stdout);
	scanf("%d ",&T);
	while (T--) {
		gets(a);gets(b);
//		puts(a[T]);puts(b[T]);
		le=strlen(a);
		ans=le;
		for (int i=1;i<=le;i++) {
			int p=0;
			for (int l=0;l<i;l++) 
          if (a[le-i+l]!=b[l]) p=1;
      if (!p) ans=le-i;
		}
		printf("%d\n",ans<<1);
	}
}

阅读更多
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页