Caleb Sung的博客

今天也要多学习一个

C语言:输出一个指定行数的杨辉三角

题目来源:大工慕课 链接
作者:Caleb Sung

参考解答

#include<stdio.h>
void main()
{
  int n,i,j,t,a[100][100]={'\0'}; 
  printf("输入要输出杨辉三角的行数。\n");
  scanf("%d",&n);
  a[1][n]=1; //前两行初始化赋值为1 
  a[2][n-1]=1;
  a[2][n]=1;
  for(i=3;i<=n;i++) //全体赋值开始 
  {
    a[i][n]=1; //每行两边元素初始化赋值为1 
    a[i][n-i+1]=1;
    for(j=n-i+2;j<=n;j++) //每行非两边元素初始化根据算法赋值
      a[i][j]=a[i-1][j]+a[i-1][j+1];
  }
  for(i=1;i<=n;i++)
  {
    for(t=n-i;t>=1;t--) //输出空格 
      printf("\t");
    for(j=n-i+1;j<=n;j++) //输出元素 
    {
      printf("%4d\t",a[i][j]); //使用%4d占位以实现右对齐 
      if(j==n) //判断换行 
        printf("\n"); 
    }
  }
} 

参考解答

输入要输出杨辉三角的行数,值在5至9之间。

【输入】13
【输出】

                                                  1
                                              1    1
                                          1    2    1
                                      1    3    3    1
                                  1    4    6    4    1
                              1    5   10   10    5    1
                          1    6   15   20   15    6    1
                      1    7   21   35   35   21    7    1
                  1    8   28   56   70   56   28    8    1
              1    9   36   84   126   126   84   36    9    1
          1   10   45   120   210   252   210   120   45   10    1
      1   11   55   165   330   462   462   330   165   55   11    1
  1   12   66   220   495   792   924   792   495   220   66   12    1
阅读更多

扫码向博主提问

去开通我的Chat快问

qq_41933331

非学,无以致疑;非问,无以广识
版权声明:根据中华人民共和国著作权法,转载请标明来源,作者保留依法追究未经授权转载行为的权利 https://blog.csdn.net/qq_41933331/article/details/79945457
所属专栏: C语言入门基础
上一篇C语言:输出一个指定层数的塔形
下一篇C语言:判断两字符串的大小关系(strcmp法)
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭