MediaPlayer的常用方法

版权声明:转载请说明出处 https://blog.csdn.net/qq_42046338/article/details/80345304下面的命令将返回所有在外部存储卡上的音乐文件的信息:
Cursor cursor = query(MediaStore.Audio.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI, null, null, null, MediaStore.Audio.Media.DEFAULT_SORT_ORDER);

得到cursor后,我们可以调用Cursor的相关方法具体的音乐信息:
歌曲ID:MediaStore.Audio.Media._IDInt id = cursor.getInt(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media._ID));

歌曲的名称:MediaStore.Audio.Media.TITLEString tilte = cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.TITLE));

歌曲的专辑名:MediaStore.Audio.Media.ALBUMString album = cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.ALBUM));

歌曲的歌手名:MediaStore.Audio.Media.ARTISTString artist = cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.ARTIST)); 

歌曲文件的路径:MediaStore.Audio.Media.DATAString url = cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.DATA));

歌曲的总播放时长:MediaStore.Audio.Media.DURATIONInt duration = cursor.getInt(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.DURATION));

歌曲文件的大小:MediaStore.Audio.Media.SIZEInt size = cursor.getLong(cursor.getColumnIndexOrThrow(MediaStore.Audio.Media.SIZE));


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试