css圆角设和内阴影兼容

boy 火巨

圆角设和内阴影兼容

.boder-radius{

 -webkit-border-radius:6px;//适配以webkit为核心的浏览器(chrome、safari等)
-moz-border-radius:6px;//适配firefox浏览器
-ms-border-radius:6px;//适配IE浏览器
-o-border-radius:6px;//适配opera浏览器
border-radius:6px;//适配所有浏览器(需要放在最后面,类似于if..else if..else..)

}


内阴影:

.shadow{

-moz-box-shadow:3px 3px 3px #e2e2e2 inset;               /* For Firefox3.6+ */
-webkit-box-shadow:3px 3px 3px #e2e2e2 inset;            /* For Chrome5+, Safari5+ */
box-shadow:3px 3px 3px #e2e2e2 inset;                    /* For Latest Opera */}

}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭