Vue-指令用法

指令用法

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Vue-指令用法</title>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/dist/vue.js"></script>
</head>
<body>
  <div id="box">
    <div v-hello="'red'">MW</div>
    <div v-hello="'yellow'">CZZ</div>
    <div v-hello="mycolor">ZT</div>
  </div>
  <script>
    Vue.directive("hello",{
      inserted(el,bind){
        el.style.backgroundColor=bind.value
      },
      update(el,bind){
        el.style.backgroundColor=bind.value
      }
    })
    var vm=new Vue({
      el:"#box",
      data:{
        mycolor:"red"
      }
    })
  </script>
</body>
</html>

在这里插入图片描述

已标记关键词 清除标记
<p style="font-family:'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', Arial, 'Microsoft YaHei', Verdana, Roboto, Noto, 'Helvetica Neue', sans-serif;color:#222226;font-size:14px;background-color:#ffffff;"> <span style="font-size:16px;color:#009900;"><span><span></span></span></span> </p> <p class="ql-align-center ql-long-51078574" style="text-align:left;font-size:11pt;color:#494949;" align="center"> <strong class="ql-author-51078574"><span style="color:#337FE5;font-size:18px;"><img src="https://img-bss.csdnimg.cn/202012100801272351.png" alt="" /><br /> </span></strong> </p> <p class="ql-align-center ql-long-51078574" style="text-align:left;font-size:11pt;color:#494949;" align="center"> <strong class="ql-author-51078574"><span style="color:#337FE5;font-size:18px;"></span></strong> </p> <p class="ql-align-center ql-long-51078574" style="text-align:left;font-size:11pt;color:#494949;" align="center"> <strong class="ql-author-51078574"><span style="color:#337FE5;font-size:18px;"><br /> </span></strong> </p> <p class="ql-align-center ql-long-51078574" style="text-align:left;font-size:11pt;color:#494949;" align="center"> <br /> </p> <p class="ql-align-center ql-long-51078574" style="text-align:left;font-size:11pt;color:#494949;" align="center"> <br /> </p> <p class="ql-align-center ql-long-51078574" style="text-align:left;font-size:11pt;color:#494949;" align="center"> <span style="color:#337FE5;font-size:18px;"><strong>前端人年终技术升级</strong></span> </p> <p class="ql-align-center ql-long-51078574" style="text-align:left;font-size:11pt;color:#494949;" align="center"> <span style="color:#337FE5;font-size:18px;"><strong>2h极速入门Vue3.0</strong></span> </p> <p class="ql-align-center ql-long-51078574" style="text-align:left;font-size:11pt;color:#494949;" align="center"> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> <span> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574">年终岁尾,又到了打工人写总结的时候,各位前端工程师,今年你的总结里是否有“Vue3.0”的身影呢?</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574">9月Vue3.0问世,对前端人来说,这是技术升级的一大步,同样也是一场学习效率的角逐。</span> </p> <p style="font-size:11pt;color:#494949;">   </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><strong>不论你是:</strong></span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574">Vue2.x的老用户<strong><span style="color:#337FE5;font-size:18px;">  or  </span></strong>没有接触过Vue的小白;</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574">前端工程师  <strong><span style="color:#337FE5;font-size:18px;">or</span></strong>  想从事前端岗位的学生</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574">只要你与前端工作有关, Vue3.0的问世都可能是你脱颖而出的好机会!</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574">抢先进阶,成为首批Vue3.0开发者,升职、加薪、找工作一路绿灯!</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574">你为Vue3.0入门,准备了多少学习时间?</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574">三天?五天?还是七天?</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574">完全不需要!<strong>本门课程可以帮您在2小时内极速入门</strong>。</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><strong><span><span style="color:#337FE5;"><span> </span></span></span></strong></span> </p> <p class="ql-long-51078574 ql-align-center" style="text-align:left;" align="center"> <span style="color:#337FE5;font-size:18px;"><span style="font-size:18px;color:#337FE5;"><strong>即刻学习</strong></span></span> </p> <p class="ql-long-51078574 ql-align-center" style="text-align:left;" align="center"> <span style="color:#337FE5;font-size:18px;"><span style="font-size:18px;color:#337FE5;"><strong>年终完成项目升级</strong></span></span> </p> <p class="ql-long-51078574 ql-align-center" style="text-align:left;font-size:11pt;color:#494949;" align="center"> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574">Vue在全球拥有超130万用户,在不同场景中均有应用;在国内Vue是最火热的前端框架,迭代后Vue3.0框架<strong>更快捷、精悍,容易维护,同时还添加了新特性</strong>,对于前端工作者来说,这是一次重要的进阶。 </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><strong><span style="color:#337FE5;">To </span>学生党&求职者:</strong>提升简历丰富度、提高自身价值,增加面试成功的几率</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><strong> <span style="color:#337FE5;">To </span></strong><strong>前端工程师:</strong>完成现有项目的优化升级,全面适配Vue3.0,年终总结上又可以添上一笔啦!</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><span> </span></span> </p> <p class="ql-align-center ql-long-51078574" style="text-align:left;font-size:11pt;color:#494949;" align="center"> <span style="font-size:18px;color:#337FE5;"><strong>精华知识+名师指导</strong></span> </p> <p class="ql-align-center ql-long-51078574" style="text-align:left;font-size:11pt;color:#494949;" align="center"> <span style="font-size:18px;color:#337FE5;"><strong>Vue小白也能快速进阶</strong></span> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><span> </span></span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><strong>问:</strong>没有用过Vue2.0,可以直接学习Vue3.0吗?</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><strong>答:</strong>没问题,本门课程着重于基础夯实,Vue小白也能轻松掌握。</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><strong>问:</strong>学完本门课程,我可以得到什么?</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><strong>答:</strong>你可以建立对Vue知识的认知;</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574">      了解Vue的基本使用与调试方法;</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574">      掌握Vue的常用指令。</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><strong>问:</strong>2个小时的课程,知识要点全面吗?</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><strong>答:</strong>课程围绕Vue3.0入门开讲,全套知识要点浓缩在2个小时的课程中,学员每一分钟都可以Get满满干货!</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><strong>问:</strong>师资力量有保障吗?</span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><br /> </span> </p> <p class="ql-long-51078574" style="font-size:11pt;color:#494949;"> <span class="ql-author-51078574"><strong>答:</strong>本门课程邀请到了南京大学软件工程硕士汤小洋,作为CSDN学院金牌讲师,汤小洋老师在本站拥有超15万学员。</span> </p> <p style="font-size:11pt;color:#494949;">  <span style="font-size:11pt;">汤小洋老师曾就职于擎天科技、中软国际、华为等上市公司,从事软件开发及软件教育培训多年,具有丰富的实战经验,授课耐心细致,通俗易懂,风趣幽默,善于将复杂问题简单化,曾为多家知名企业进行软件开发实训。</span> </p> <p> <br /> </p> <p style="font-family:'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', Arial, 'Microsoft YaHei', Verdana, Roboto, Noto, 'Helvetica Neue', sans-serif;color:#222226;font-size:14px;background-color:#ffffff;"> <span style="font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, 'font-size:15px;background-color:#FFFFFF;color:#121212;"><span style="font-family:'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', Arial, 'Microsoft YaHei', Verdana, Roboto, Noto, 'Helvetica Neue', sans-serif;"></span></span> </p>
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 1024 设计师:白松林 返回首页