java截取字符串,删除指定内容

在项目中遇到了一个小问题,有语文、数学、英语等9门学科,根据成绩显示不同的学科,每科用顿号隔开。

如:显示成绩高于100的学科;

先判段那些学科高于100

 

          String ywyx = null;
          String sxyx = null;
          String yyyx = null;
          String lsyx = null;
          String dlyx = null;
          String zzyx = null;
          String wlyx = null;
          String hxyx = null;
          String swyx = null;

          if (ywcj >= 100) {
            ywyx = "语文、";
          }

          if (sxxbb >= 100) {
            sxyx = "数学、";
          }

          if (yxxbb >= 100) {
            yyyx = "英语、";
          }

          if (lsxbb >= 100) {
            lsyx = "历史、";
          }

          if (zzxbb >= 100) {
            zzyx = "政治、";
          }

          if (dlxbb >= 100) {
            dlyx = "地理、";
          }

          if (wlxbb >= 100) {
            wlyx = "物理、";
          }

          if (hxxbb >= 100) {
            hxyx = "化学、";
          }

          if (swxbb >= 100) {
            swyx = "生物、";
          }

然后拼接:

String string = ywyx + sxyx + yyyx + lsyx + zzyx + dlyx + wlyx + hxyx + swyx;

拼接完后会出现一个情况:如数学不够100,会显示null :语文、null英语、

于是我用了replace方法,删除指定内容

String str1 = string.replace("null", "");

最后截取掉最后一位(因为如果不截取的话最后一科也会带着顿号,不符合排版规则):

String str = str1.substring(0, str1.length()-1);

                     


                                               

                                                                            Java小白,不喜勿喷

相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 书香水墨 设计师:CSDN官方博客 返回首页