JS数组遍历的6种方法

JavaScript 专栏收录该内容
44 篇文章 0 订阅

1、for 遍历数组

1.1 for 的普通遍历

var name = ['Peter','Stark','Jack'];
// for 循环
for(var i = 0; i < name.length; i++) {
 console.log(name[i]);
}

1.2 for 优化版遍历

var name = ['Peter','Stark','Jack'];
// 先缓存 name.length
for(var i = 0, len = name.length; i < len; i++) {
 console.log(name[i]);
}

2、while 遍历数组

// while 循环
var i = 0;
while (i < name.length) {
 console.log(name[i]);
 i++;
}
//while 逆向遍历
var i = name.length;
while (i--) {
 console.log(name[i]);
}

3. for…in 方法

数组既可遍历对象,也可遍历数组。遍历数组时也会遍历非数字键名,所以不推荐 for…in 遍历数组

3.1 遍历数组

var a = [1, 2, 3];
for (var key in a) {
 console.log(a[key]);
}
/* 1
  2
  3 */

3.2 遍历对象

const object = {
 name: 'Peter',
 age: 12,
 isHuman: true
};
for (let key in object) {
 console.log(key + '---' + object[key]);
}

4. for…of 方法 (ES6)

var arr = ['a','b','c'];
for(let item of arr) {
 console.log(item);
}

5. forEach() 方法

用来遍历数组中的每一项,不影响原数组,性能差

缺陷 你不能使用break语句中断循环,也不能使用return语句返回到外层函数。

5.1 遍历普通数组

var arr = [1,2,3,4];
arr.forEach = (function(item) {
 console.log(item);
})

5.2 forEach() 遍历对象类型数组

const info = [
 {id: 1000, name: 'zhangsan'},
 {id: 1001, name: 'lisi'},
 {id: 1002, name: 'wangwu'}
]
arr.forEach( function(item) {
 console.log(item.id + '---' + item.name);
})
/* 1---zhangsan
  2---lisi
  3---wangwu */

6. map() 方法

支持return,相当与原数组克隆了一份,把克隆的每项改变了,不影响原数组

var arr = [1,2,3,4];
arr.map( function(item) {
 return item;
})

当然有了 箭头函数 => 后更方便

var arr = ['a','b','c'];
var newArray = arr.map(x => x);
alert(newArray); // ['a','b''c']

map() 方法创建一个新数组,其结果是该数组中的每个元素都调用一个提供的函数后返回的结果

var newArray = arr.map(function (item) {
 return [expression];
})

例如

var arr = [1,2,3,4];
var newArray = arr.map(
 x => x * x
)
alert(newArray); // [1,4,9,16]
 • 2
  点赞
 • 1
  评论
 • 0
  收藏
 • 一键三连
  一键三连
 • 扫一扫,分享海报

©️2021 CSDN 皮肤主题: 像素格子 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值