js保存数据到浏览器缓存

//定义全局变量函数
var localStorage = window.localStorage;
//定义全局变量u
//设置缓存
function (key, value) {
	var v = value;
	//是对象转成JSON,不是直接作为值存入内存
	if (typeof v == 'object') {
		v = JSON.stringify(v);
		v = 'obj-' + v;
	} else {
		v = 'str-' + v;
	}
	var localStorage = window.localStorage;
	if (localStorage ) {
		localStorage .setItem(key, v);
	}
};
//获取缓存
function (key) {
	var localStorage = window.localStorage;
	if (localStorage ) 
		var v = localStorage.getItem(key);
		if (!v) {
			return;
		}
		if (v.indexOf('obj-') === 0) {
			v = v.slice(4);
			return JSON.parse(v);
		} else if (v.indexOf('str-') === 0) {
			return v.slice(4);
		}
	}
};
 • 2
  点赞
 • 8
  收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:书香水墨 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值