js判断一个数是否为素数

素数(只能被1和本身整除的数)
规律:把这个数除以它之前的每一个数(从2开始) 只要找到一个整除(余数为0) 就是非素数

法1:

 var num = 14;
  for (var i = 2; i < num; i++) {
    if (num % i == 0) {//表示有数可以整除
      document.write(num + "是一个非素数至少能被" + i + "整除");
      break;
    }
  }
  if (i == num) {
    document.write(num + "是素数");
  }

法2

var num = 17;
var count =0 ;//默认没有被整除
  for (var i = 2; i < num; i++) {
    if (num % i == 0) {//表示有数可以整除
      count++;
      break;
    }
  }
  if(count == 0){
    document.write(num+"为素数");
  }else{
    document.write(num+"不为素数");
  }

法3

var num = 121;
var flag = true;//默认是素数
  for (var i = 2; i < num; i++) {
    if (num % i == 0) {//表示有数可以整除
      flag = false;
       break;
    }
  }
  if(flag){
    document.write(num+"为素数");
  }else{
    document.write(num+"不为素数至少可以被"+i+"整除");
  }
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页