JavaScript-递增++运算符、递减--运算符

<script>

        // 递增运算符:++

        // 前置递增:先自加1,再返回值

        var a = 10;

        ++a;                // ++a => 10 + 1 => a = 11

        var b = ++a + 2;    // ++a => 11 + 1 => 12 => 12 + 2 => 14

        console.log(b);     // b = 14

        // 后置递增:先返回原值,再自加1

        var c = 10;

        c++;                // c++ => 10 + 1 => c = 11

        var d = c++ + 2;    // c++先返回值 => 11 + 2 => 13 => d = 13,c = 11 + 1 => 12

        console.log(d);     // d = 13

        console.log(c);     // c = 12

        // 前置/后置混合运算

        var e = 10;

        var f = e++ + ++e;  // e++先返回值则e++ = 10 => e = 11,++e先自增则e = 12则式子=10 + 12

        console.log(f);     // f = 22

        console.log(e);     // e = 12

    </script>

 运行截图:

 递减运算符和递增运算符在执行结构上是一样的,只是一个加一个减,前置和后置是需要注意的地方;

口诀如下:

递增运算符——++变量/变量++
++变量——前置递增:先自加1,再返回值(先己后人)
变量++——后置递增:先返回原值,再自加1(先人后己)
递减运算符——--变量/变量--
--变量——前置递减:先自减1,再返回值(先己后人)
变量--——后置递减:先返回值,再自减1(先人后己)

  

 • 1
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:创作都市 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论

打赏作者

廖若星辰LTY

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值