javaScript实现浅拷贝深拷贝

一.浅拷贝深拷贝和赋值的区别

赋值:和原数据指向同一对象,没有开辟新的内存空间,新拷贝的数据改变会使原数据也跟着改变;
浅拷贝:和原数据指向不同对象,给对象第一层数据开辟了新的内存空间,改变拷贝后的值不会使第一层原数据发生改变,但会使原数据包含的子对象发生改变 ;
深拷贝:给原数据所有子对象都开辟新的内存空间。

实现浅拷贝代码

var a = {
 name: '我是a'
};   
 
function simpleCopy(obj) {
  var newObj = {};
  for (let i in obj) {        
   newObj[i] = obj[i]      
  }      
   return newObj    
 }    
 var b = simpleCopy(a);
 b.name='我是b'
 console.log(a.name);//我是a
 console.log(b.name);//我是b

用递归实现深拷贝

var obj = {      
	  name: '王哈哈',
      age: 18,
      score: [10, 20, 30]    
       };    
 var o = {}
 //封装函数利用递归实现深拷贝    
 function deepCopy(newObj, oldObj) {      
  for (var i in oldObj) {        
   var item = oldObj[i]; //获取属性值oldObj[i]        
    if (item instanceof Array) { //判断这个值是否属于数组
     newObj[i] = []          
     deepCopy(newObj[i], item)        
    	} else if (item instanceof Object) { //判断是否为对象型   
    	 newObj[i] = {};          
	 deepCopy(newObj[i], item)        
	} else { //为简单数据类型          
	newObj[i] = item;        
	}      	  
   }    
 }     
 deepCopy(o, obj)    
    
 o.score[1] = 100    
 console.log(o.score);//[10,100,30]    
 console.log(obj.score);//[10,20,30]

JSON实现深拷贝

 function jsonCopy(oldObj) {      
  obj = JSON.stringify(oldObj);      
  let newObj = JSON.parse(obj);      
  return newObj;    
 }     
 let a = [1, 2, 3, 4];    
 b = jsonCopy(a);    
 b[0] = 2;    
 console.log(a, b);//[1,2,3,4],[2,2,3,4]

不足:适用于数组的深拷贝,无法拷贝对象中原型链的方法属性和函数,当数据的层次很深,栈会溢出。

©️2020 CSDN 皮肤主题: 数字20 设计师:CSDN官方博客 返回首页