L1-007 念数字 (10分)

输入一个整数,输出每个数字对应的拼音。当整数为负数时,先输出fu字。十个数字对应的拼音如下:

0: ling
1: yi
2: er
3: san
4: si
5: wu
6: liu
7: qi
8: ba
9: jiu

输入格式:
输入在一行中给出一个整数,如:1234

提示:整数包括负数、零和正数。

输出格式:
在一行中输出这个整数对应的拼音,每个数字的拼音之间用空格分开,行末没有最后的空格。如 yi er san si

输入样例:

-600

输出样例:

fu liu ling ling
#include <stdio.h>

int main(){
	char a;
	int i=0;
	while(scanf("%c",&a),a!='\n'){
		if(i!=0)
			printf(" ");
		i++;
		switch(a){
			case '0':printf("ling");break;
			case '1':printf("yi");break;
			case '2':printf("er");break;
			case '3':printf("san");break;
			case '4':printf("si");break;
			case '5':printf("wu");break;
			case '6':printf("liu");break;
			case '7':printf("qi");break;
			case '8':printf("ba");break;
			case '9':printf("jiu");break;
			case '-':printf("fu");break;
		}
	}
	return 0;
}
©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术工厂 设计师:CSDN官方博客 返回首页