[Leetcode][python]Valid Parentheses

题目大意

判断括号开闭

解题思路


简单题,思路正确即可

代码

class Solution(object):
  def isValid(self, s):
    """
    :type s: str
    :rtype: bool
    """
    stack = []
    for char in s:
      if char == '(' or char == '{' or char == '[':
        stack.append(char)
        continue
      elif char == ')':
        temp = '('
      elif char == '}':
        temp = '{'
      elif char == ']':
        temp = '['
      else:
        return False

      if stack:
        if stack[-1] == temp:
          stack.pop()
        else:
          return False
      else:
        return False

    if len(stack) != 0:
      return False
    return True

由于pop()时会输出pop的数值,所以可以简化:

class Solution:
  # @return a boolean
  def isValid(self, s):
    stack = []
    for i in range(len(s)):
      if s[i] == '(' or s[i] == '[' or s[i] == '{':
        stack.append(s[i])
      if s[i] == ')':
        if stack == [] or stack.pop() != '(':
          return False
      if s[i] == ']':
        if stack == [] or stack.pop() != '[':
          return False
      if s[i] == '}':
        if stack == [] or stack.pop() != '{':
          return False
    if stack:
      return False
    else:
      return True

总结

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值