Leetcode 54. Spiral Matrix

版权声明:博客文章都是作者辛苦整理的,转载请注明出处,谢谢! https://blog.csdn.net/Quincuntial/article/details/81004791

文章作者:Tyan
博客:noahsnail.com  |  CSDN  |  简书

1. Description

Spiral Matrix

2. Solution

class Solution {
public:
  vector<int> spiralOrder(vector<vector<int>>& matrix) {
    vector<int> result;
    int rows = matrix.size();
    if(rows == 0) {
      return result;
    }
    int columns = matrix[0].size();
    int total = rows * columns;
    for(int i = 0, j = 0; result.size() < total; i++, j++) {
      if(result.size() < total) {
        // top
        for(int k = j; k < columns - j; k++) {
          result.push_back(matrix[i][k]);
        }
      }
      if(result.size() < total) {
        // right
        for(int k = i + 1; k < rows - i; k++) {
          result.push_back(matrix[k][columns - 1 - j]);
        }
      }
      if(result.size() < total) {
        // bottom
        for(int k = columns - 2 - j; k >= j; k--) {
          result.push_back(matrix[rows - 1 - i][k]);
        }
      }
      if(result.size() < total) {
        // left
        for(int k = rows - 2 - i; k > i; k--) {
          result.push_back(matrix[k][j]);
        }
      }
    }
    return result;
  }
};

Reference

 1. https://leetcode.com/problems/spiral-matrix/description/

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试